NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

jueves, 3 de noviembre de 2011

20N: Alcem una veu anticapitalista i desobedient. El canvi social només serà possible amb la lluita i l’organització des de baix.

Declaració d’Esquerra Anticapitalista del País Valencià


En castellà, més baix.

Esquerra Anticapitalista no presentarà candidatures al País Valencià en les eleccions generals del 20-N, però desenvoluparà una campanya Anticapitalista- perquè volen canviar el món de base - i Desobedient- perquè no acceptem les regles d’un sistema fet a la mida dels poders financers.

Al País Valencià l’absència d’una confluència d’activistes des de baix, la impossibilitat d’arribar a acords de principis amb altres forces, i la priorització del nostre esforç militant i de la nostra intervenció als moviments ha fet que decidírem no presentar candidatures en aquestes eleccions generals.

Aquestes eleccions tindran lloc en un context de consolidació i continuació de les contrareformes legals i de drets socials que el PSOE i el PP estan fent per a garantir els beneficis de grans empreses, grups financers i bancs dins de la crisi, les quals signifiquen un empitjorament accelerant de les condicions de vida de la gent treballadora.

En aquestes eleccions sembla que s’ha de triar entre un PP que “ens traurà de la crisi perquè tindrà la confiança de l’empresariat” o un PSOE que és “el mal menor per a defendre el poc que queda de l’estat del benestar”. Cap d’aquestes dues imaginàries opcions és certa. Els bancs i les grans empreses han convertit el PP i el PSOE en titelles que fan allò que se’ls mana, de forma que les diferències entre el dos partits han quedat reduïdes pràcticament a zero.

Les polítiques que aplicaran els que governen després del 20-N -tant si són del PSOE com del PP- seran les mateixes que han agreujat progressivament la crisi, és a dir, fortes retallades de les despeses públiques i dels serveis socials com sanitat i educació, reduccions salarials i lleis que afavoreixen els grans empresaris i deixen sense drets a la gent treballadora, com la llei de reforma laboral, la llei de reforma de les pensions i la reforma constitucional. Ara mateix, a petició del president del BCE, es preparen noves injeccions de diners públics en benefici de la banca. Tot això significarà pitjors condicions de vida, més atur i augment dels beneficis i del poder de decisió per a les grans empreses i el bancs.

Al País Valencià, un futur govern estatal del PP afavorirà l’aprofundiment de les polítiques de la Generalitat contra la gent treballadora, la disminució dels impostos per als rics i la disminució dels salaris per a la gent treballadora, la continuació de la corrupció, les polítiques d’aniquil·lació de la nostra llengua i del nostre País, les polítiques de privatització contra la sanitat i l’ensenyament públics, les polítiques de treball submergit i contra els drets de les dones...

Després que els grans sindicats, CCOO i UGT, tallaren la dinàmica de resistència oberta per la vaga general del 29-S i signaren un pacte de retallada de les pensions, el sorgiment del moviment 15-M va obrir una porta a l’esperança. El seu mètode assembleari, el rebuig dels dirigismes per qualsevol grup i les seues reivindicacions contra el domini dels “mercats” i de la banca configuren un moviment de resistència, independència i democràcia ric i potencialment productiu. Les manifestacions del 19-J i la del 15-O van ser indicadors del malestar profund de la ciutadania contra les polítiques del capitalisme.

La nostra voluntat és lluitar contra els lideratges, contra els processos de burocratització i professionalització de la política. Creiem que el canvi social només serà possible a partir de l’autoorganització i l’autogestió popular. La clau és la lluita col·lectiva des de la base. Per a Esquerra Anticapitalista, la participació en unes eleccions significa la continuació de la lluita al carrer durant el període electoral.

Per a les properes eleccions del 20-N, Esquerra Anticapitalista a nivell confederal va presentar una proposta de candidatures obertes (*) integrades per gent activa dels moviments socials capaces d’actuar de manera diferent als “polítics professionals”. Tanmateix, la resposta no ha estat satisfactòria per part d’altres partits d’esquerra i s’ha vist que no hi havia possibilitat d’unitat político-electoral entre IU, Conpromís-Equo i Esquerra Anticapitalista. Hem pogut constatar com IU, per exemple, no feia un balanç crític de la seua participació en governs amb el PSOE, ni tenia voluntat de posar en peu una candidatura formada per activistes, no polítics professionals, amb rotació en les institucions i salaris limitats, la campanya dels quals no estiguera finançada pels bancs. El que ens ha proposat era un procés hegemonitzat per la mateixa IU. D’altra banda, Compromís-Equo ha manifestat públicament, de manera clara, no tenir cap interés en la constitució de candidatures unitàries.

Esquerra Anticapitalista va decidir confederalment presentar candidatures obertes anticapitalistes en aquelles circumscripcions on fora possible o estigués al seu abast. Al País Valencià, però, l’absència d’una confluència d’activistes des de baix, la impossibilitat d’arribar a acords de principis amb altres forces, i la priorització del nostre esforç militant i de la nostra intervenció als moviments ha fet que decidírem no presentar candidatures en aquestes eleccions generals. Aquesta decisió no exclou en absolut el nostre suport solidari a totes aquelles organitzacions integrades dins d’Esquerra Anticapitalista Confederal que sí es presentaran a les eleccions. Tampoc no significa que, més endavant, Esquerra Anticapitalista, al País Valencià, no vaja a presentar llistes. Es tracta només d’una opció adaptada a la situació actual i que en ella esgota la seua validesa.

Volem denunciar també, una volta més, l’existència d’una reforma injusta de la llei electoral que obliga a tots els partits i coalicions que no tinguen representació parlamentària a recollir les signatures del 0,1% de les persones amb dret a vot a cadascuna de les circumscripcions per les quals es vulguen presentar ... en un termini de poc més de 15 dies. Aquesta reforma de la llei electoral forma part d’una estratègia dissenyada per a afavorir, encara més, un sistema bipartidista i centralista de representació ja configurat des de la Transició.

Però, Esquerra Anticapitalista no es callarà. Alçarem una veu, Anticapitalista i Desobedient, per a proposar la continuació de les lluites de resistència, de la lluita per la democràcia i per a garantir la independència de les mobilitzacions i dels moviments de les institucions i de l’estat. Alçarem una veu per a organitzar les lluites des de baix, per a canviar la societat i la vida. Una veu que reivindicarà l’aplicació de mesures anticapitalistes -econòmiques, polítiques i socials- que ens permeten no patir més aquesta crisi i trobar-li una eixida favorable a la gent treballadora.

Esquerra Anticapitalista anima a totes les persones que simpatitzen amb les seues propostes a participar activament en la campanya que anem a desenvolupar, al temps que a integrar-se en la construcció i en la lluita dels moviments socials.

(*) Veure "Carta Oberta a l’esquerra alternativa"

Castellà

Esquerra Anticapitalista no presentará candidaturas en el País Valencià en las elecciones generales del 20-N, pero desarrollará una campaña Anticapitalista -porque queremos cambiar el mundo de base - y desobediente -porque no aceptamos las reglas de un sistema hecho a la medida de los poderes financieros-.

En el País Valencià la ausencia de una confluencia de activistas desde abajo, la imposibilidad de llegar a acuerdos de principios con otras fuerzas, y la priorización de nuestro esfuerzo militante y de nuestra intervención en los movimientos ha hecho que decidimos no presentar candidaturas en estas elecciones generales.

Estas elecciones tendrán lugar en un contexto de consolidación y continuación de las contrarreformas legales y de derechos sociales que el PSOE y el PP están haciendo para garantizar los beneficios de grandes empresas, grupos financieros y bancos dentro de la crisis, las cuales significan un empeoramiento acelerando de las condiciones de vida de la gente trabajadora.

En estas elecciones parece que hay que elegir entre un PP que "nos sacará de la crisis porque tendrá la confianza del empresariado" o un PSOE que es "el mal menor para defender lo poco que queda del estado del bienestar ". Ninguna de estas dos imaginarias opciones es cierta. Los bancos y las grandes empresas han convertido el PP y el PSOE en títeres que hacen lo que les manda, de forma que las diferencias entre los dos partidos han quedado reducidas prácticamente a cero.

Las políticas que aplicarán los que gobiernan tras el 20-N -tanto si son del PSOE como del PP- serán las mismas que han agravado progresivamente la crisis, es decir, fuertes recortes de los gastos públicos y los servicios sociales como sanidad y educación , reducciones salariales y leyes que favorecen a los grandes empresarios y dejan sin derechos a la gente trabajadora, como la ley de reforma laboral, la ley de reforma de las pensiones y la reforma constitucional. Ahora mismo, a petición del presidente del BCE, se preparan nuevas inyecciones de dinero público en beneficio de la banca. Todo ello significará peores condiciones de vida, más desempleo y aumento de los beneficios y del poder de decisión para las grandes empresas y los bancos.

En el País Valencià, un futuro gobierno estatal del PP favorecerá la profundización de las políticas de la Generalitat contra la gente trabajadora, la disminución de los impuestos para los ricos y la disminución de los salarios para la gente trabajadora, la continuación de la corrupción, las políticas de aniquilación de nuestra lengua y de nuestro País, las políticas de privatización contra la sanidad y la enseñanza públicas, las políticas de trabajo sumergido y contra los derechos de las mujeres...

Después de que los grandes sindicatos, CCOO y UGT, cortaron la dinámica de resistencia abierta por la huelga general del 29-S y firmaron un pacto de recorte de las pensiones, el surgimiento del movimiento 15-M abrió una puerta a la esperanza. Su método asambleario, el rechazo de los dirigismos para cualquier grupo y sus reivindicaciones contra el dominio de los "mercados" y de la banca configuran un movimiento de resistencia, independencia y democracia rico y potencialmente productivo. Las manifestaciones del 19-J y la del 15-O fueron indicadores del malestar profundo de la ciudadanía contra las políticas del capitalismo.

Nuestra voluntad es luchar contra los liderazgos, contra los procesos de burocratización y profesionalización de la política. Creemos que el cambio social sólo será posible a partir de la autoorganización y la autogestión popular. La clave es la lucha colectiva desde la base. Para Izquierda Anticapitalista, la participación en unas elecciones significa la continuación de la lucha en la calle durante el periodo electoral.

Para las próximas elecciones del 20-N, Izquierda Anticapitalista a nivel confederal presentó una propuesta de candidaturas abiertas (*) integradas por gente activa de los movimientos sociales capaces de actuar de manera diferente a los "políticos profesionales". Sin embargo, la respuesta no ha sido satisfactoria por parte de otros partidos de izquierda y se ha visto que no había posibilidad de unidad político-electoral entre IU, Conpromís-Equo y Esquerra Anticapitalista. Hemos podido constatar como IU, por ejemplo, no hacía un balance crítico de su participación en gobiernos con el PSOE, ni tenía voluntad de poner en pie una candidatura formada por activistas, no políticos profesionales, con rotación en las instituciones y salarios limitados, la campaña de los que no estuviera financiada por los bancos. Lo que nos ha propuesto era un proceso hegemonizado por la misma IU. Por otra parte, Compromís-Equo ha manifestado públicamente, de manera clara, no tener ningún interés en la constitución de candidaturas unitarias.

Izquierda Anticapitalista decidió confederalment presentar candidaturas abiertas anticapitalistas en aquellas circunscripciones donde fuera posible o estuviera a su alcance. En el País Valencià, sin embargo, la ausencia de una confluencia de activistas desde abajo, la imposibilidad de llegar a acuerdos de principios con otras fuerzas, y la priorización de nuestro esfuerzo militante y de nuestra intervención en los movimientos ha hecho que decidimos no presentar candidaturas en estas elecciones generales. Esta decisión no excluye en absoluto nuestro apoyo solidario a todas aquellas organizaciones integradas dentro de Izquierda Anticapitalista Confederal que sí se presentarán a las elecciones. Tampoco significa que, más adelante, Esquerra Anticapitalista, en el País Valencià, no vaya a presentar listas. Se trata sólo de una opción adaptada a la situación actual y que en ella agota su validez.

Queremos denunciar también, una vez más, la existencia de una reforma injusta de la ley electoral que obliga a todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria a recoger las firmas del 0,1% de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar ... en un plazo de poco más de 15 días. Esta reforma de la ley electoral forma parte de una estrategia diseñada para favorecer, aún más, un sistema bipartidista y centralista de representación ya configurado desde la Transición.

Pero, Esquerra Anticapitalista no se callará. Alza una voz, Anticapitalista y desobediente, para proponer la continuación de las luchas de resistencia, de la lucha por la democracia y para garantizar la independencia de las movilizaciones y los movimientos de las instituciones y del estado. Alza una voz para organizar las luchas desde abajo, para cambiar la sociedad y la vida. Una voz que reivindicará la aplicación de medidas anticapitalistas -económicas, políticas y sociales-que nos permiten no sufrir más esta crisis y encontrarle una salida favorable a la gente trabajadora.

Esquerra Anticapitalista anima a todas las personas que simpatizan con sus propuestas a participar activamente en la campaña que vamos a desarrollar, al tiempo que integrarse en la construcción y en la lucha de los movimientos sociales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario